Statut

Farmaceutski tehničari organizirano djeluju od 23. studenog 1952. godine kao članovi Sekcije farmaceutskih tehničara u sastavu Udruženja Srednje medicinskih radnika Hrvatske (USMERAH).
Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara osnovano je 25. ožujka 1956. godine pod nazivom Društvo farmaceutskih pomoćnika NR Hrvatske.
Inicijativom društva mijenja se naziv zvanja farmaceutski pomoćnik u farmaceutski tehničar, te društvo nastavlja rad pod nazivom Društvo farmaceutskih tehničara NR Hrvatske.
Reorganizacijom rada društvo utemeljuje svoje podružnice koje prelaze u regionalna udruženja farmaceutskih tehničara, pa društvo od 1975. godine djeluje kao Savez udruženja farmaceutskih tehničara SR Hrvatske.
Na osnovi odluka svih regionalnih udruženja Skupština na svom zasjedanju, održanom u Zagrebu 12. prosinca 1992. godine, reorganizira Savez udruženja u jedinstveno društvo pod. nazivom Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara, koje je na osnovi Rješenja ur. broj: 514-04-02/4-93-2; klasa: UP/I-230-02/92-01/23 u knjizi II, registarski broj 1668, dana 8.ožujka 1993. godine upisano kao pravna osoba u Registar udruženja građana Republike Hrvatske pri Ministarstvu pravosuđa i uprave
U tom obliku Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara djeluje i danas.
Na osnovi članka 13. stavka 2. Zakona o udrugama (NN 74/2014), Skupština HDFT-a na svom zasjedanju u Zagrebu 26. rujna 2015. godine, donijela je:


STATUT
HRVATSKOG DRUŠTVA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA

I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara (dalje u tekstu: HDFT) uređuje se:
1. naziv, sjedište, znak,
2. zastupanje HDFT-a,
3. izgled pečata HDFT-a,
4. područje na kojem HDFT djeluje,
5. ciljevi HDFT-a,
6. djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi HDFT-a,
7. javnost rada,
8. uvjeti i način učlanjivanja i prestanak prava, obveze i odgovornost te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova,
9. tijela HDFT-a, unutarnji ustroj HDFT-a, njihov sastav  i način sazivanje sjednica, način izbora i opoziva, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata,
10. izbor i opoziv likvidatora HDFT-a,
11. prestanak postojanja HDFT-a,
12. imovina HDFT-a, način njezinog stjecanja i raspolaganje s mogućom dobiti,
13. postupak s imovinom u slučaju prestanka djelovanja HDFT-a,
14. način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge,
15. poslovna tajna HDFT-a,
16. završne odredbe.


Članak 2.

Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara je samostalna, dobrovoljna, neprofitna i strukovna udruga koja okuplja farmaceutske tehničare na teritoriju Republike Hrvatske radi unapređenja stručnog usavršavanja, rješavanja statusnih pitanja u području farmaceutske djelatnosti i radi ostvarivanja samostalnih djelatnosti sa zajedničkim stručnim ciljem.

Članak 3.

1. Udruga sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: HRVATSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA
2. Skraćeni naziv je: HDFT
3. Na memorandumu i drugim dokumentima, nazivu na hrvatskom jeziku dodaje se naziv na engleskom jeziku: CROATIAN ASSOCIATION OF PHARMACY TECHNICIANS
4.Sjedište HDFT-a je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Središnji odbor.

Članak 4.

1. HDFT ima pečat okruglog oblika promjera 3 cm.
2. Uz obod od pletera s unutarnje strane upisano je HRVATSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA- ZAGREB. U sredini pečata nalazi se znak farmacije - kalež obavijen zmijom.
3. Pečat se upotrebljava u pravnom prometu u skladu sa zakonom.

Članak 5.

Znak HDFT-a okruglog je oblika, obavijen hrvatskim pleterom usred kojeg se nalazi znak farmacije - kalež obavijen zmijom. Iznad kaleža sa zmijom upisano je HDFT, a ispod kaleža sa zmijom upisano je 1956. - godina osnivanja HDFT-a.

Članak 6.

1. HDFT ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske.
2. HDFT je samostalan u svome djelovanju.
3. Za preuzete obveze HDFT odgovara svojom imovinom.

Članak 7.

1. HDFT zastupaju predsjednik i tajnik.

 

II.
PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI HDFT-a I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

II. I.  PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 8.

Područje djelovanja HDFT-a je znanost, obrazovanje i istraživanje.

Članak 9.

Djelovanje HDFT-a temelji se na:
1. osiguranju jednakih prava i obveza svih članova,
2. amaterskom i dobrovoljnom radu svih članova i tijela HDFT-a,
3. njegovanju prijateljstva i suradnje članova,
4. suzbijanju diskriminacije pojedinaca na rasnoj, nacionalnoj, političkoj,vjerskoj ili drugoj osnovi,
5. poštivanju etike farmaceutskih i zdravstvenih djelatnika.
6. suradnji s međunarodnim organizacijama i udrugama te udrugama drugih zemalja radi promicanja farmaceutske struke.

II. II.  CILJEVI HDFT- a

Članak 10.

HDFT je osnovan s ciljem:
1. okupljanja farmaceutskih tehničara i drugih stručnih djelatnika radi osobnog i profesionalnog razvoja unutar farmaceutske struke.
2.  organiziranja i provođenja stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja farmaceutskih tehničara.
3.  rješavanja statusnih pitanja farmaceutskih tehničara.
4.  promicanja društvenog položaja farmaceutskih tehničara.
5.  unapređivanja kvalitete odgoja i obrazovanja farmaceutskih tehničara.

Članak 11.

U ostvarivanju ciljeva, HDFT usklađuje i usmjerava aktivnosti članstva, osigurava provođenje zajedničkih dogovora i zaključaka te se zalaže za učinkovitost i jedinstvenost stavova članstva.

II. III.  DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 12.

Djelatnosti HDFT-a su:
1. Planiranje rada koje obuhvaća četverogodišnji mandat, utvrđivanje politike razvoja i djelovanja HDFT-a te godišnjih planova rada.
2. Stvaranje pozitivnog okruženja i opravdanih razloga za učlanjivanje farmaceutskih tehničara i drugih stručnih djelatnika u HDFT.
3. Poticanje stručnog usavršavanja članova HDFT-a i u tom cilju organiziranje i sudjelovanje u pripremi stručnih tečajeva, seminara, sastanaka, savjetovanja, , istraživanja, stručnih putovanja sukladno Zakonu.
4. Izdavanje stručnih publikacija sukladno Zakonu.
5. Jačanje suradnje s tijelima državne uprave i vlasti, gospodarskim subjektima (trgovačkim društvima i sl.), ustanovama i stručnim organizacijama zdravstvenih djelatnika.
6. Ostvarivanje suradnje s jedinicama lokalne uprave, organizacijama i ustanovama civilnog društva u djelatnosti HDFT-a te ostvarivanja razvoja civilnog društva.
7. Informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima, s ciljem uklanjanja nepravilnosti zbog nesrazmjera kvalitete obrazovanja i primjene stečenih kompetencija unutar ljekarničke djelatnosti.
8. Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.
9. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, radionicama i edukacijama koje su u vezi s ciljevima HDFT-a.
10. Predlaganje programa usavršavanja i obrazovanja farmaceutskih tehničara nadležnim tijelima.
11. Poticanje članova HDFT-a u pridržavanju i provođenju kodeksa i načela farmaceutske etike.
12.   Gospodarska djelatnost HDFT-a je izdavačka djelatnost sukladno Zakonu.

Članak 13.

HDFT može, radi ostvarivanja svojih ciljeva utvrđenih Statutom, a u skladu sa zakonom, osnovati trgovačko društvo, zadrugu ili zakladu i biti njihovim članom.

II. IV.  OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA HDFT-a

Članak 14 .

1. Rad HDFT-a je javan i uređuje se odredbama ovog Statuta.
2. Informiranje se provodi u skladu s propisima o javnom informiranju.

Članak 15.

1. HDFT obavještava pravodobno i istinito svoje članove o svom djelovanju putem stručno - informativnog časopisa “Farmaceutski tehničar”, pismenim putem, usmeno na svim skupovima te putem web stranice HDFT-a.
2. Članovi stručno-informativni časopis dobivaju bez naplate.

Članak 16.

1. Ministarstvo financija objavit će financijski izvještaj na svojim e-stranicama.
2. HDFT omogućuje uvid u ostvarivanje programa i planova rada i financiranja HDFT-a članovima HDFT-a objavljivanjem izvješća u stručno-informativnom časopisu.
3. Članovi Nadzornog odbora imaju uvid u sve dokumente planova rada i financiranja, a tijelima ovlaštenim za obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora rada HDFT-a na osnovi njihovih zahtjeva.
4. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela HDFT-a i o tome izvještavati javnost.

Članak 17.

HDFT će na osnovi zahtjeva sredstava javnog priopćavanja dati podatke i obavijesti o svom radu.

Članak 18.

HDFT ne smije davati na uvid sredstvima javnog priopćavanja obavijesti koje se odnose na osobne podatke članova HDFT-a ili podatke koji su zakonom utvrđeni kao poslovna tajna.

Članak 19.

1. Javnost se isključuje sa sjednica Središnjeg odbora HDFT-a kada se raspravlja o pitanjima koja su poslovna tajna ili kada se zbog osobito važnih razloga to odluči na sjednici tijela društva.
2. Kada se na sjednici tijela HDFT-a donosi odluka o isključenju javnosti, za odluku je potrebna dvotrećinska većina nazočnih članova.
3. Sjednicu na kojoj je isključena javnost, moraju prije početka rasprave napustiti sve osobe osim članova tijela i članova Nadzornog odbora.

Članak 20.

1. Javnost se isključuje sa sjednica Nadzornog odbora, Suda časti i Disciplinskog povjerenstva.
2. Zapisnici iz stavka 1. ovoga članka poslovna su tajna HDFT-a.
3. U iznimnim slučajevima javnost se može isključiti iz rada svih tijela HDFT-a, a na poseban zahtjev sudionika, kada o posebnim pitanjima raspravljaju Središnji odbor ili Skupština HDFT-a, a uz prethodno izjašnjavanje prisutnih sudionika rasprave.

III.
ČLANSTVO I ČLANARINA

III. I.  ČLANSTVO HDFT-a

Članak 21.

1. Članovi HDFT-a mogu biti farmaceutski tehničari i drugi stručni djelatnici u farmaceutskoj i zdravstvenoj djelatnosti, koji svojim djelovanjem pridonose razvoju farmaceutske i zdravstvene struke. 
2. Članovi HDFT-a mogu biti redovni, pridruženi i počasni.

Članak 22.

1. Redovni članovi HDFT-a su poslovno sposobni farmaceutski tehničari srednjeg i višeg obrazovanja i umirovljeni farmaceutski tehničari državljani Republike Hrvatske sa završenom četverogodišnjom farmaceutskom školom, bez obzira na prebivalište.
2. Pridruženi članovi HDFT-a mogu biti učenici završnog razreda farmaceutske škole, drugi stručni djelatnici iz djelatnosti koje su srodne farmaciji i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje imaju stručni i poslovni interes.
3. Počasni članovi HDFT-a mogu biti pojedinci i pravne osobe koje imaju posebne zasluge za unapređenje HDFT-a.

Članak 23.

1. HDFT je dužan voditi popis svojih članova. Za vođenje popisa članova odgovoran je tajnik HDFT-a.
2. Popis članova vodi se u elektroničkom obliku.
3. Popis sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom  identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva (redovni, pridruženi, počasni) te datumu prestanka članstva u HDFT-u.
4. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
5. HDFT će za svoje potrebe voditi i druge podatke o članovima (adresa stanovanja, broj telefona, e-mail i sl.), koji se ne daju na uvid članovima i nadležnim inspekcijskim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 24.

1. Strani državljani - djelatnici u farmaceutskim i zdravstvenim ustanovama i tvrtkama zaposleni u Republici Hrvatskoj - mogu biti redovni članovi HDFT-a samo ako posjeduju radnu dozvolu priznatu od Ministarstva zdravlja RH.
2. Redovnim članom HDFT-a postaje se dobrovoljnim pristupanjem, ispunjavanjem pristupnice i osobnim potpisom kojim se prihvaća Statut, Kodeks i drugi akti HDFT-a te uplatom upisnine i članarine za cijelu poslovnu godinu.
3. Učenici završnog razreda farmaceutskih škola koji su maloljetni, a zainteresirani su za rad u HDFT-u ostvaruju pravo na članstvo uz pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika i imaju status pridruženog člana s pravom rada u tijelima HDFT-a bez prava odlučivanja.
4. Izgled i tekst pristupnice i članske iskaznice na prijedlog Izvršnog odbora utvrdit će Središnji odbor.
5. O primitku pridruženih članova u članstvo odlučuje Izvršni odbor HDFT-a, a o primitku počasnih članova odlučuje Skupština HDFT-a na prijedlog Središnjeg odbora HDFT-a.

Članak 25.

1. Članstvo u HDFT-u prestaje istupanjem, smrću ili isključenjem.
2. Istupanje iz HDFT-a mora se zatražiti pisanim zahtjevom.
3. Član HDFT-a koji pismeno traži istupanje iz članstva može opet tražiti pristupanje u HDFT, koje ostvaruje nakon uplate posebne upisnine koju odredi Središnji odbor u svom mandatu.
4. Članstvo prestaje bez posebne odluke ako član ne plati članarinu za prethodne dvije poslovne godine (do 1. ožujka).
5. Na osnovi obavijesti o smrti člana, Izvršni odbor će upisati prestanak članstva u popis članova HDFT-a.
6. Isključenje iz članstva u HDFT-u provodi Središnji odbor na osnovi odluke Suda časti.
7. Protiv odluke o isključenju dopuštena je žalba Skupštini HDFT-a u roku od 15 dana od pismenog primitka obavijesti o isključenju, o kojoj odlučuje Skupština na prvom zasjedanju.
8. Odluka Skupštine HDFT-a o žalbi je konačna.

 

III. II. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA,ODGOVORNOST I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 26.

Pristupanjem u HDFT redovni članovi obvezuju se da će:
1.sudjelovati u radu HDFT-a, poštivati i pridržavati se Statuta i Etičkog kodeksa i drugih akata HDFT-a,
2.pridržavati se etike zdravstvenih i farmaceutskih djelatnika te savjesnim i odgovornim ispunjavanjem radnih obveza pridonositi ugledu HDFT-a,
3.redovito plaćati članarinu najkasnije do 1. ožujka poslovne godine.
4.stalno se stručno usavršavati i tako pridonositi ugledu struke i HDFT-a,

Umirovljeni članovi HDFT-a nakon godine u kojoj navrše 70 godina života ne podliježu odredbama obveza redovnih članova iz stavka 4. ovoga članka.

Visinu članarine određuje Središnji odbor za svaku poslovnu godinu.

Članak 27.

1. Počasni i pridruženi članovi HDFT-a nemaju pravo birati i biti birani u tijela HDFT-a i ne podliježu odredbama obveza redovnih članova.
2. Članom HDFT-a ne može biti osoba bezuvjetno osuđivana na kaznu dužu od tri godine za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, ratni zločin, genocid, protiv života i tijela, protiv sloboda i prava čovjeka, bludne radnje, protiv zdravlja ljudi, kao niti osoba koja ne prihvaća program rada i djelovanja te Statut i Kodeks HDFT-a.

Članak 28.

Redovni članovi HDFT-a imaju pravo birati i biti birani u sva tijela HDFT-a:
1. predlagati, raspravljati i na drugi način djelovati u svim tijelima HDFT-a,
2. čuvati materijalna i nematerijalna dobra i ispunjavati preuzete obveze,
3. biti informirani o radu HDFT-a.

Članak 29.

1. Za svoj rad članovi HDFT-a mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
2. Pohvale i nagrade iz prethodnog stavka dodjeljuju se na osnovi Pravilnika o nagrađivanju.


Članak 30.

1. Član HDFT-a koji svojim ponašanjem i radom krši odredbe Statuta, Kodeksa ili drugih akata društva, odgovara pred Sudom časti ili Disciplinskim povjerenstvom, ovisno o težini prekršaja.
2. Sud časti, odnosno Disciplinsko povjerenstvo, nakon provedenog postupka izreći će mjeru u skladu s Pravilnikom o radu Suda časti, odnosno Pravilnika o radu Disciplinskog povjerenstva.
3. Odgovornost i pokretanje postupka pred Disciplinskim povjerenstvom, sastav i rad povjerenstva, te mjere za popravljanje određuju se Pravilnikom koji donosi Središnji odbor HDFT-a.

 


IV.
TIJELA HDFT-a

Članak 31.

1. Poslovima HDFT-a upravljaju članovi preko izabranih predstavnika u Skupštinu te izabranim tijelima preko predstavnika koje bira Skupština.
2. Tijela HDFT-a:  
2.1. Skupština
2.2. Središnji odbor
2.3. Predsjednik
2.4. Tajnik
2.5. Nadzorni odbor i
2.6. Sud časti
3. Za članove tijela HDFT-a biraju se najaktivniji, odgovorni, moralni članovi HDFT-a. Ne smiju se birati članovi HDFT-a koji su dvije godine prije izbora pravomoćno na redovnim sudovima osuđeni na bezuvjetne kazne u trajanju duže od dvanaest mjeseci, članovi HDFT-a kojima su izrečene disciplinske mjere u ustanovama zbog kršenja etike zdravstvenih djelatnika te članovi HDFT-a kojima su izrečene disciplinske mjere zabrane obnašanja dužnosti u vremenskom trajanju koje se utvrđuje Pravilnikom.


a) Skupština

Članak 32.

1. Skupština je najviše tijelo upravljanja HDFT-a, radi u sjednicama i može biti redovna, izvanredna i izborna.
2. Skupštinu čine izabrani predstavnici podružnica, i to po jedan predstavnik na svakih 40 započetih redovitih članova podružnice upisanih u popis članova, izabrani predsjednici i tajnici podružnica, izabrani članovi Središnjeg odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, izabrani počasni članovi Skupštine, po jedan predstavnik člana pravne osobe i počasni članovi HDFT-a.
3. Broj članova podružnice u Skupštini utvrđuje se Pravilnikom o izborima u HDFT-u.
4. Skupština održava redovne sjednice najmanje jedanput godišnje i saziva se najkasnije 30 dana prije održavanja.
5. Potrebu sazivanja Skupštine utvrđuje Središnji odbor na prijedlog predsjednika HDFT-a.
6. Sjednicom Skupštine predsjeda predsjednik HDFT-a.
7. Izborna Skupština održava se svake četvrte godine.
8. Izvanredne sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi.
9. Sjednice Skupštine saziva predsjednik HDFT-a.
10. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev najmanje 20 posto članova iz natpolovične većine podružnica ili na zahtjev Nadzornog odbora. Predlagači su uz zahtjev dužni priložiti dnevni red sjednice, kao i potrebne materijale.
11. Predsjednik HDFT-a obvezan je sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača u roku od 30 dana nakon primljenog zahtjeva.
12. Ako predsjednik HDFT-a ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz stavka 10. ovog članka.
13. Mandat izabranih predstavnika redovnih članova u Skupštini je 4 godine.
14. Redovni članovi mogu biti birani u Skupštinu više puta uzastopce.

Članak 33.

Skupština radi u sjednicama te:
1. donosi i mijenja Statut i Kodeks HDFT-a te daje njegovo tumačenje,
2. bira i razrješava predsjednika i tajnika HDFT-a, predsjednika Nadzornog odbora i predsjednika Suda časti,
3. bira i razrješava članove Središnjeg i Nadzornog odbora te Suda časti,
4. donosi četverogodišnji program rada i razvoja HDFT-a,
5. donosi plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i prihvaća izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
6. prihvaća ili odbija izvještaj o radu Središnjeg odbora i godišnje financijsko izvješće, za prethodno razdoblje,
7. donosi i mijenja Poslovnik o svome radu,
8. donosi i mijenja Pravilnik o radu Nadzornog odbora te daje njegovo tumačenje,
9. donosi i mijenja Pravilnik o radu Suda časti te daje njegovo tumačenje,
10. donosi i mijenja Pravilnik o izborima u HDFT-u,
11. donosi i mijenja Pravilnik o nagrađivanju i daje njegovo tumačenje,
12. donosi i mijenja i druge opće akte HDFT-a te daje njihovo tumačenje,
13. razmatra izvještaj Nadzornog odbora o radu HDFT-a i njegovih tijela
14. donosi konačnu odluku o pritužbama, zamolbama i žalbama na odluke Suda časti koje su joj upućene,
15. imenuje počasne članove Skupštine HDFT-a,
16. dodjeljuje nagrade prema Pravilniku o nagrađivanju,
17. imenuje počasne članove HDFT-a,
18. imenuje članove odbora za organizaciju stručnih manifestacija, donosi plan rada i financijski plan i prihvaća izvješće o radu te financijsko izvješće,
19. odlučuje o statusnim promjenama,
20. donosi odluke odlučuje o povezivanju s drugim udrugama u zemlji i inozemstvu
21. donosi odluku o pristupanju HDFT-a u članstvo drugih organizacija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
22. donosi odluke o prestanku rada HDFT-a i raspodjeli preostale imovine, 
23. obavlja i druge poslove za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Članak 34.

1. Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina izabranih predstavnika podružnica iz natpolovičnog broja svih podružnica, te natpolovična većina članova Središnjeg odbora, Nadzornog odbora.
2. Ako u vrijeme određeno za održavanje sjednice Skupštine, Skupština nema potreban broj članova Skupštine iz st. 1. ovog članka, početak rada odgodit će se za pola sata. Nakon pola sata od vremena predviđenog za početak sjednice, Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 30 članova Skupštine iz najmanje dvije podružnice.
3. Pravovaljane odluke Skupština donosi natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih.
4. Izabrani počasni članovi prisutni u radu Skupštine ne ulaze u broj prisutnih kojim se utvrđuje pravovaljanost rada.
5. Odluke o promjeni Statuta i prestanku djelovanja HDFT-a Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova svih prisutnih.
6. O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuju dva zapisničara i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.


Članak 35.

1. Sazivanje i rad Skupštine, te način izbora, glasovanja i donošenja odluka, regulirano je Poslovnikom o radu Skupštine.
2. Rad Skupštine, te način izbora, glasovanja i donošenja odluka, regulirano je Poslovnikom o radu Skupštine i Poslovnikom o kandidiranju i izborima u HDFT-u.
3. U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva posljednja osoba upisana u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge.

b) Središnji odbor

Članak 36.

1. Za obavljanje određenih poslova iz područja rukovođenja HDFT-a, Skupština bira iz sastava redovnog članstva Središnji odbor.
2. Središnji odbor ukupno ima 19 članova.
3. Skupština bira 11 članova Središnjeg odbora.
4. Predsjednik i tajnik HDFT-a i predsjednici podružnica po svojoj su funkciji članovi Središnjeg odbora.
5. Mandat članovima Središnjeg odbora traje 4 godine i mogu biti ponovno izabrani.
6. Članovi Središnjeg odbora za svoj rad odgovaraju predsjedniku i Skupštini.
7. Mandat svim članovima Središnjeg odbora prestaje kada Skupština odbije izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu.
8. Mandat pojedinim članovima Središnjeg odbora može prestati i prije isteka roka na koji su izabrani ako su prekršili zakone RH, zbog povrede odredbi Statuta, gubitka poslovne sposobnosti ili ako podnesu ostavku.
9. Broj članova SO-a iz pojedine podružnice utvrđuje se Pravilnikom o izborima u HDFT-u.

Članak 37.

Središnji odbor HDFT-a obavlja poslove:
1. utvrđuje prijedlog Statuta, Kodeksa, Pravilnika o nagrađivanju i provodi javnu raspravu,
2. utvrđuje prijedloge kandidata za izborne dužnosti u HDFT-a na osnovi prijedloga s izbornih sastanaka u podružnicama,
3. utvrđuje prijedlog kandidata Skupštini za zastupanje HDFT-a,
4. utvrđuje prijedlog četverogodišnjeg programa rada i predlaže Skupštini,
5. utvrđuje prijedlog izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu te financijsko izvješće i podnosi ga na usvajanje Skupštini,
6. utvrđuje datum za izbor članova Skupštine u podružnicama,
7. utvrđuje prijedloge za Veliku nagradu HDFT-a i prijedlog kandidata za počasnog člana Skupštine te predlaže Skupštini donošenje odluke,
8. utvrđuje prijedloge općih akata HDFT-a za koje je ovlaštena Skupština nakon provedene javne rasprave i predlaže joj na prihvaćanje,
9. donosi Pravilnik o radu Disciplinskog povjerenstva,
10. donosi Pravilnik o vođenju knjigovodstva i računovodstva HDFT-a,
11. donosi odluke na osnovi Pravilnika o izborima u HDFT-a,
12. donosi Poslovnik o svom radu i poslovnike o djelovanju svih tijela koje imenuje,
13. donosi Odluku o raspolaganju planskim sredstvima HDFT-a,
14. donosi odluke o nagradama Središnjeg odbora na osnovi Pravilnika o nagrađivanju,
15. donosi odluke o svim pitanjima financijskog poslovanja između dviju skupština,
16. donosi odluke o kupnji nekretnina, prodaji, prijenosu ili davanju u zakup iste te o kupnji osnovnih sredstava,
17. donosi odluku o osnivanju podružnica i sekcija HDFT-a,
18. donosi odluku na žalbu Disciplinskog povjerenstva,
19. provodi mjere za uklanjanje nepravilnosti temeljem izvješća Nadzornog odbora
20. razmatra mišljenje NO-a kod promjene Statuta i akata iz svoje nadležnosti, godišnjeg plana djelovanja i financijskog plana,
21. donosi opće akte koji su u nadležnosti Središnjeg odbora,
22. donosi odluke uz izdavanje stručno-informativnog glasila,
23. donosi odluku o visini autorskih honorara za suradnju u stručnom časopisu,
24. imenuje i opoziva likvidatora HDFT-a
25. imenuje članove povjerenstva na prijedlog organizacijskog odbora i druga tijela stručnih skupova,
26. imenuje Disciplinsko povjerenstvo, Izvršni odbor, Stručni odbor, Uređivački odbor te glavnog i odgovornog urednika časopisa, Odbor za međunarodnu suradnju, Savjet Središnjeg odbora i druga tijela potrebna za ispunjavanje zadaća te im prilikom imenovanja određuje sastav, sadržaj rada(zadaće) i trajanje mandata,
27. imenuje predstavnike HDFT-a u organizacije u koje se ono učlani,
28. imenuje blagajnika i osobe za potpise u platnom prometu,
29. analizira svoj rad i rad odbora, podružnica, sekcija i komisija koje imenuje, rad svakog člana SO, te djelovanje svakog pojedinog člana kojeg imenuje,
30. osigurava ispunjavanje godišnjih programa rada, financijskog plana, odluka i zaključaka te smjernica koje donosi Skupština HDFT-a,
31. Središnji odbor odlučuje i o drugim pitanjima sukladno Zakonu, Statutu i drugim aktima Udruge.

Članak 38.

1. Središnji odbor radi u sjednicama.
2. Sjednice Središnjeg odbora sazivaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
3. Sjednicom Središnjeg odbora predsjeda predsjednik HDFT-a.
4. Središnji odbor pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuj najmanje 10
članova iz natpolovičnog broja podružnica, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova.
5. Sazivanje i rad Središnjeg odbora, te način imenovanja, glasovanja i donošenje odluka regulira se Poslovnikom o radu Središnjeg odbora.

c) Predsjednik

Članak 39.

1. Predsjednika HDFT-a bira Skupština između redovnih članova Skupštine
2. Za predsjednika može biti izabrana osoba za koju je glasovala više od 50 posto članova prisutnih na Skupštini.
3. Mandat predsjedniku traje četiri godine, s time da može biti ponovno izabran najviše dva mandata uzastopce.
4. Predsjednik predsjeda Skupštinom, predsjednik je Središnjeg odbora HDFT-a i predsjedava sjednicama SO.
5. Predsjedniku prestaje mandat prije isteka ako Skupština odbije izvješće o radu HDFT-a i financijski izvještaj za prethodnu godinu.
6. Skupština će prije isteka mandata razriješiti predsjednika HDFT-a ako je
pravomoćno osuđen za kaznena djela na bezuvjetnu kaznu od 12 mjeseci, postupanju suprotno odlukama Skupštine, gubitku poslovne sposobnosti ili podnese ostavku.
7. Kada Sud časti ili Disciplinsko povjerenstvo donesu odluku o pokretanju postupka, mandat predsjednika se zamrzava tim danom do konačne odluke Skupštine HDFT-a.

Članak 40.

1. Predsjednik HDFT-a obavlja poslove:
1.1. zastupa i predstavlja HDFT u okviru ovlasti utvrđenih ovim statutom i drugim aktima HDFT-a,
1.2. saziva Skupštinu,
1.3. odgovara za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom propisanih obveza HDFT-a, te za počinjeno kazneno djelo u skladu s odredbama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela,
1.4. priprema prijedlog programa rada i drugih akata za koje Središnji odbor provodi javnu raspravu i daje Skupštini na donošenje,
1.5. kontrolira izvršavanje programa rada i provedbi odluke Skupštine,
1.6. obustavlja ispunjavanje odluka i zaključaka koji nisu u skladu sa zakonom i Statutom HDFT-a,
1.7. odgovoran je da se odgovornom tijelu za registraciju dostavi zahtjev za promjenom upisa u Registar na osnovi zakonskih odredbi,
1.8. odgovoran je da HDFT ne započne obavljati svoju djelatnost prije promjena odobrenih od nadležnog upravnog tijela,
1.9. odgovoran je za ispunjavanje godišnjeg programa rada i financijskog plana,
1.10. odgovoran je za provedbu aktivnosti na uklanjanju nepravilnosti u roku od 30 dana prema pismenom upozorenju članova, na osnovi prijedloga NO-a,
1.11. saziva i predsjeda sjednicama Središnjeg odbora te određuje datum i dnevni red,
1.12. predlaže Središnjem odboru datum i dnevni red za saziv Skupštine,
1.13. podnosi izvještaj o radu HDFT-a Središnjem odboru i usvojen izvještaj Skupštini,
1.14. sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge te potpisuje ugovore o udruživanju u saveze, zajednice, koordinacije u zemlji i inozemstvu na osnovi odluke Skupštine,
1.15. potpisuje odluke, opće akte i druge akte koje donosi Skupština i Središnji odbor,
1.16. predsjeda sjednicama Odbora za međunarodnu suradnju te vodi sjednice tijela Središnjeg odbora kada to ocijeni potrebnim,
1.17. brine se o ispunjavanju odluka Skupštine i Središnjeg odbora, 
1.18. organizira informiranje o radu društva i njegovih tijela,
1.19. obavlja i druge poslove predviđene Statutom i općim aktima HDFT-a, kao i poslove koje mu  povjeri Skupština ili ocijeni da su u interesu zvanja farmaceutskih tehničara, te ugleda i ciljeva HDFT-a.
2. Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini HDFT-a.

Članak 41.

1. U slučaju nemogućnosti obnašanja mandata predsjednika - zbog bilo kojeg razloga - sve ovlasti do povratka ili izbora novog predsjednika prenose se tajniku HDFT-a.
2. Izbor novog predsjednika mora se obaviti na prvoj sjednici Skupštine HDFT-a.

d) Tajnik

Članak 42.

1.Tajnika HDFT-a bira Skupština iz sastava redovnih članova Skupštine HDFT-a.
2. Za tajnika HDFT-a može biti izabrana osoba za koju je glasovalo više od 50 posto članova HDFT-a prisutnih na Skupštini.
3. Skupština bira tajnika u pravilu iz mjesta u kojem HDFT ima sjedište.
4. Mandat tajniku HDFT-a je četiri godine i može biti ponovno biran.
5. Tajniku prestaje mandat prije isteka ako Skupština odbije financijski izvještaj za prethodnu godinu.
6. Skupština će prije isteka mandata razriješiti tajnika HDFT-a ako je pravomoćno osuđen za kaznena djela na bezuvjetnu kaznu od 12 mjeseci, postupanju suprotno odlukama Skupštine, gubitku poslovne sposobnosti ili ako podnese ostavku.
7. Kada Sud časti ili Disciplinsko povjerenstvo donesu odluku o pokretanju postupka, mandat tajnika se zamrzava tim danom do konačne odluke Skupštine HDFT-a.

Članak 43.

1. Tajnik HDFT-a obavlja sljedeće zadaće:
1.1. obavlja dužnost predsjednika u slučaju odsutnosti i prestanka predsjednikova mandata,
1.2. brine se o zakonitosti rada HDFT-a i ispunjavanju zakonom propisanih obveza HDFT-a,
1.3. upravlja imovinom HDFT-a,
1.4. odgovoran je za ustroj, zakonito poslovanje i organizaciju računovodstvenih poslova te odgovara za materijalno i financijsko poslovanje, te osobito da se višak prihoda koristi samo za ciljeve utvrđene Statutom,
1.5. potpisuje završni račun,
1.6. vodi brigu o urednom popisu članova HDFT-a,
1.7. priprema za Izvršni odbor HDFT-a odluku o prijmu novih pridruženih članova te prijedlog Središnjeg odbora HDFT-a o primitku počasnih članova za odluku Skupštini HDFT-a,
1.8. predlaže Disciplinskom povjerenstvu članove za isključenje,
1.9. potpisuje sponzorske ugovore  i druge akte za koje ga ovlasti Skupština i Središnji odbor
1.10 osigurava rad svih organizacijskih oblika HDFT-a,
1.11. predlaže članove Izvršnog odbora i njihove zadaće za imenovanje na sjednicama Središnjeg odbora,
1.12. imenuje tajnika Izvršnog odbora i članove u komisije i druga radna tijela, utvrđuje njihov sastav, zadaće, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za izvršavanje zadaća,
1.13. brine se da se naziv i znak HDFT-a upotrebljavaju u obliku i sadržaju u kojem su upisani u registar udruga,
1.14. brine se o pravodobnoj pripremi općih akata HDFT-a i materijala za sjednice Skupštine i Središnjeg odbora,

1.15. organizira vođenje i odgovara za zapisnike na sjednicama Skupštine i Središnjeg odbora,

1.17. organizira uvjete za rad Nadzornog odbora, Suda časti i Disciplinskog povjerenstva,
1.18. vodi sjednice Izvršnog odbora i nadzire rad članova Izvršnog odbora,
1.19. obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, Statutom, općim aktima HDFT-a, te odlukama Skupštine i Središnjeg odbora.
2. Za svoj rad tajnik je odgovoran Skupštini HDFT-a.

Članak 44.

1. U slučaju prestanka djelovanja tajnika HDFT-a zbog bolesti duže od 60 dana ili prestanka mandata zbog bilo kojeg razloga, sva prava i dužnosti do izbora novog tajnika ima član SO-a iz sjedišta HDFT-a kojeg imenuje predsjednik HDFT-a kao vršitelja dužnosti.
2. Izbor novog tajnika mora se obaviti na prvom zasjedanju Skupštine HDFT-a.
3. Kada mandat tajnika prestane zbog bilo kojih razloga za vrijeme obnašanja dužnosti predsjednika HDFT-a, vršitelja dužnosti do izbora imenuje Nadzorni odbor, između članova SO-a iz sjedišta HDFT-a.

e) Nadzorni odbor

Članak 45.

1. Nadzor nad djelovanjem i poslovanjem HDFT-a članovi obavljaju izborom Nadzornog odbora, koji bira Skupština iz sastava redovnog članstva.
2. Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri člana, koje bira i opoziva Skupština HDFT-a većinom glasova.
3. Nadzorni odbor radi na sjednicama u skladu s Pravilnikom o radu Nadzornog odbora koji je donijela Skupština, kada su nazočna najmanje tri člana i odluke donosi natpolovičnom većinom.
4. Članovi Nadzornog odbora za vrijeme obnašanja mandata ne mogu istodobno biti članovi Središnjeg odbora, predsjednik ili tajnik HDFT-a, i ne smiju biti imenovani u druga tijela koja imenuje Skupština ili Središnji odbor.
5. Predsjednika NO-a bira Skupština iz sastava redovnog članstva na mandat od četiri godine i može biti biran najviše dva puta uzastopce.
6. U slučaju prestanka djelovanja predsjednika Nadzornog odbora HDFT-a duže od 60 dana zbog bilo kojeg razloga, sva prava i dužnosti do povratka ili izbora novog predsjednika NO-a ima član NO-a kojeg izaberu članovi između sebe kao vršitelja dužnosti do sjednice Skupštine.
7. Izbor novog predsjednika NO mora se obaviti na prvom zasjedanju Skupštine HDFT-a.
8. Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz sastava redovnog članstva na mandat od četiri godine i mogu biti birani najviše dva puta uzastopce.
9. U slučaju prestanka djelovanja člana Nadzornog odbora HDFT-a zbog bilo kojeg razloga, NO nastavlja rad dok broj članova nije manji od tri, a na prijedlog podružnica bira se novi član na prvoj sjednici Skupštine HDFT-a.
10. Skupština će prije isteka mandata razriješiti  predsjednika ili člana NO-a ako je pravomoćno osuđen za kaznena djela na bezuvjetnu kaznu od 12 mjeseci, postupanju suprotno odlukama Skupštine, gubitku poslovne sposobnosti ili podnese ostavku.
11. Kada Sud časti ili Disciplinsko povjerenstvo donesu odluku o pokretanju postupka protiv predsjednika ili člana NO-a, mandat se zamrzava tim danom do konačne odluke Skupštine HDFT-a.

 


Članak 46.

1. Nadzorni odbor donosi odluke na sjednici natpolovičnom većinom prisutnih članova i obavlja sljedeće poslove:
1.1. provodi procjenu učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja,
1.2. prima prigovore članova koji smatraju da je u HDFT-u došlo do povrede Statuta (čl. 42. ZOU) te iste razmatra u zakonskom roku (30 dana) i predlaže predsjedniku HDFT-a aktivnosti za uklanjanje nepravilnosti,
1.3. donosi Poslovnik o svome radu u roku od 30 dana od izbora,
1.4. kontrolira zakonitost rada na osnovi Zakona o udrugama i Zakona o financijskom  poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija,
1.5. nadzire primjenu Statuta, ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
1.6. kontrolira materijalno i financijsko poslovanje HDFT-a,
1.7. predlaže pismeno mjere za uklanjanje nepravilnosti koje utvrdi u radu HDFT-a,
1.8. razmatra plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
1.9. razmatra godišnje financijsko izvješće koje usvaja Skupština,
1.10. kontrolira zakonitost prijedloga godišnjeg financijskog izvješća koje predsjednik HDFT-a podnosi Skupštini,
1.11. obavlja druge zadaće u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima HDFT-a,
1.12. daje mišljenje o zakonitosti i primjeni Statuta na zahtjev Središnjeg odbora,
2. Nadzorni odbor za svoj rad odgovora Skupštini HDFT-a.

Članak 47.

1. Sva tijela HDFT-a te predsjednici i tajnici podružnica dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene podatke i dokumentaciju te osigurati uvjete za rad.
2. O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor pismeno obavještava predsjednika HDFT-a i Središnji odbor, koji su dužni poduzeti mjere za njihovo uklanjanje.
3. Kada kod uočenih nepravilnosti sudjeluju predsjednik ili tajnik HDFT-a, Nadzorni odbor obavještava i saziva neposredno Središnji odbor radi poduzimanje mjera za njihovo uklanjanje.
4. Način djelovanja Nadzornog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu  NO-a, koji Nadzorni odbor mora donijeti najkasnije u roku od trideset dana nakon izbora.
5. Svaki član HDFT-a dužan je bez odgađanja dati Nadzornom odboru tražene podatke i obavijesti.
6. Kada predsjednik, tajnik i Središnji odbor ne pristupe mjerama za uklanjanje nepravilnosti, Nadzorni odbor podnosi prijavu Sudu časti, a kada član HDFT-a odbije dati tražene podatke Nadzorni odbor podnosi prijavu Disciplinskom povjerenstvu.

f) Sud časti

Članak 48.

1. Za obavljanje poslova u razrješavanju radnji suprotnih Statutu i drugim aktima HDFT-a, Skupština HDFT-a bira Sud časti iz sastava redovnog članstva HDFT-a.
2. Skupština donosi Pravilnik o radu Suda časti u kojemu se posebno određuje javnost rada.
3. Sud časti ima predsjednika i četiri člana.
4. Za članove Suda časti podružnice će predlagati, a Skupština birati visokomoralne članove HDFT-a.
5. Članovi Suda časti za vrijeme obnašanja mandata ne mogu istodobno biti članovi Središnjeg odbora, predsjednik ili tajnik HDFT-a, i ne smiju biti imenovani u druga tijela koja imenuje Skupština ili Središnji odbor.
6. Mandat članovima Suda časti traje četiri godine i mogu biti izabrani dva puta uzastopce.
7. Skupština će prije isteka mandata razriješiti predsjednika ili člana Suda časti ako je pravomoćno osuđen za kaznena djela na bezuvjetnu kaznu od 12 mjeseci, postupanju suprotno odlukama Skupštine, gubitku poslovne sposobnosti ili ako podnese ostavku.
8. Kada Sud časti ili Disciplinsko povjerenstvo donesu odluku o pokretanju postupka, protiv predsjednika ili člana Suda časti, mandat prestaje tim danom, a izbori za novog člana moraju se održati na prvom zasjedanju Skupštine HDFT-a.
9. Način djelovanja Suda časti utvrđuje se Poslovnikom o radu  SČ-i, koji Sud časti mora donijeti najkasnije u roku od trideset dana nakon izbora.

Članak 49.

1. Sud časti samoinicijativno ili na pismeni prijedlog predsjednika ili tajnika HDFT-a, člana Središnjeg ili Nadzornog odbora, kao i na prijedlog grupe članova, razmatra primjer kršenja Zakona, Statuta, Kodeksa i drugih akata HDFT-a.
2. Na osnovi prijave i prikupljenih obavijesti o članu HDFT-a koji je prijavljen, Sud časti će donijeti odluku o pokretanju postupka ili proslijediti svoje spoznaje Disciplinskom povjerenstvu ako je prekršaj u njihovoj nadležnosti.
3. Kada se postupak pokreće protiv člana HDFT-a koji je nosilac izborne ili imenovane dužnosti, o tome će pismeno obavijestiti Središnji i Nadzorni odbor HDFT-a.
4. Danom pokretanja postupka protiv člana koji je nositelj izborne ili imenovane dužnosti, član se udaljuje sa svih dužnosti do konačne odluke.

V.
POMOĆNA TIJELA I UNUTARNJI USTROJ HDFT-a

Pomoćna tijela

Članak 50.

1. Za provedbu postavljenih zadataka Središnji odbor imenuje  pomoćna tijela:
a) Izvršni odbor,
b) Stručni odbor,
c) Odbor za međunarodnu suradnju,
d) Uređivački odbor,
e) Savjet Središnjeg odbora.
2. Središnji odbor imenuje na prijedlog:
- predsjednika podružnica - Stručni odbor, Odbor za međunarodnu suradnju i glavnog i
odgovornog urednika;
- tajnika HDFT-a imenuje - Izvršni odbor, a prema potrebi i druga pomoćna tijela,
- na prijedlog  predsjednika HDFT-a imenuje - Savjet SO-a te savjetodavna tijela potrebna za ispunjenje zadaća.
- na prijedlog glavnog i odgovornog urednika imenuje - Uređivački odbor.

a) Izvršni odbor

Članak 51.

1. Za provedbu izvršenja postavljenih zadataka Središnji odbor imenuje na prijedlog tajnika HDFT-a, Izvršni odbor.
2. Izvršni odbor ima tajnika i najmanje 7, a najviše 11 članova.  
3. Tajnik HDFT-a po funkciji je predsjednik Izvršnog odbora i organizira njegov rad.
4. Izvršni odbor za svoj je rad odgovoran tajniku HDFT-a, predsjedniku HDFT-a i Središnjem odboru.
5. Mandat članovima Izvršnog odbora traje kao i mandat članovima Središnjeg odbora koji ga je imenovao i može biti imenovan više puta uzastopce.
6. Djelovanje Izvršnog odbora regulira se Poslovnikom koji donosi Središnji odbor.

b) Stručni odbor

Članak 52.

1. Za provedbu postavljenih zadataka u stručnom radu Središnji odbor imenuje Stručni odbor.
2. Stručni odbor ima najmanje pet, a najviše sedam članova.
3. Mandat članovima Stručnog odbora traje koliko i mandat članovima Središnjeg odbora koji ga je imenovao.
4. Predsjednika Stručnog odbora imenuje Središnji odbor u pravilu iz svojih redova, a ostali članovi mogu se imenovati i iz sastava članova HDFT-a.
5. Djelovanje Stručnog odbora regulira se Poslovnikom koji donosi Središnji odbor.
6. Za svoj rad članovi Stručnog odbora odgovaraju predsjedniku HDFT-a i Središnjem odboru.

c) Odbor za međunarodnu suradnju

Članak 53.

1. Za provedbu postavljenih zadataka sudjelovanja u radu EAPT-e Središnji odbor imenuje Odbor za međunarodnu suradnju.
2. Odbor ima najmanje pet članova, a predsjednik HDFT-a je član po dužnosti.
3. Mandat članovima odbora traje koliko i mandat članovima Središnjeg odbora koji ga je imenovao.
4. Za svoj rad članovi odbora odgovaraju Središnjem odboru.

d) Uređivački odbor

Članak 54.

1. Za provedbu postavljenih zadataka u izdavačkoj djelatnosti Središnji odbor imenuje glavnog i odgovornog urednika i Uređivački odbor.
2. Uređivački odbor ima najmanje pet članova.
3. Mandat članovima Uređivačkog odbora traje koliko i mandat Središnjem odboru.
4. Djelovanje Uređivačkog odbora regulira se Planom djelovanja za poslovnu godinu koji donosi Središnji odbor.
5. Za svoj rad Uređivački odbor odgovara Središnjem odboru.

 

e) Savjet središnjeg odbora

Članak 55.

1. Savjet Središnjeg odbora je pomoćno savjetodavno tijelo za zadaće koje provodi Središnji odbor i njegova tijela.
2. Središnji odbor imenuje najiskusnije istaknute dugogodišnje redovne članove za članove Savjet
3. Središnji odbor imenuje predsjednika Savjeta i najmanje dva do najviše pet članova.

Unutarnji ustroj

Članak 56.

1. HDFT može imati sljedeće teritorijalne ustrojbene oblike:
1.1. podružnice,
1. 2 ogranke.
2. Ustrojbeni oblici HDFT-a osnivaju se odlukom Središnjeg odbora.
3. Ustrojbeni oblici nemaju svojstvo pravne osobe.
4. Unutar HDFT-a imenuju i posebna tijela kao pomoć u ispunjavanju poslova i ostvarivanja ciljeva HDFT-a.

Podružnice i ogranci

Članak 57.

1. Radi čvršćeg povezivanja svih članova HDFT-a i bolje organizacije stručnog rada, mogu se za određena područja ili ustanove, odnosno trgovačka društva osnivati podružnice - ako ima najmanje 40 članova HDFT-a.
2. Središnji odbor aktom o osnivanju podružnice utvrđuje područje djelovanja, te ciljeve i zadaće i način rada koji moraju biti u skladu sa Statutom.
3. Predsjednika i tajnika podružnice, predstavnike za Skupštinu HDFT-a te kandidate iz  podružnice za članove SO-a, NO-a i Suda časti, biraju članovi na izbornom sastanku podružnice na osnovi Pravilnika o i izborima u HDFT-u.

Članak 58.

1. Predsjednici podružnica radi lakšeg rada u ostvarivanju ciljeva HDFT-a mogu predložiti osnivanje ogranaka.
2. Ogranci se osnivaju ako na području njihovog djelovanja ima najmanje deset članova HDFT-a i čine nedjeljiv dio podružnice.

Članak 59.

1. Podružnice i ogranci mogu u okviru svog djelovanja pribavljati novčanu potporu od donatora.
2. Sva sredstva čine zajednički prihod HDFT-a.
3. Odlukom o osnivanju i zadaćama podružnice ili ogranka, Središnji odbor dužan je utvrditi i način financiranja njihove aktivnosti.

 


VI.
IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA HDFT-a

Članak 60.

1.Likvidator HDFT-a je fizička ili pravna osoba koju bira i opoziva Središnji odbor na osnovi pismene suglasnosti za imenovanje i koja je upisana u registar udruga, a imenovanje vrijedi do opoziva.
2. Likvidator zastupa HDFT u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
3. Likvidator može biti i osoba koja nije član HDFT-a.
4. Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava HDFT-a, u visini koju odredi Središnji odbor na prvoj sjednici nakon otvaranja likvidacijskog postupka.
5. Likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge na osnovi odluke Skupštine ili Suda, odnosno pokretanju stečajnog postupka i mora provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

VII.
PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 61.

1. Razlozi za prestanak djelovanja HDFT-a su:
1.1. odluka Skupštine o prestanku društva,
1.2. pripajanje ili spajanje s drugom udrugom te podjela udruge razdvajanjem,
1.3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,
1.4. pravomoćna odluka suda o ukidanju društva,
1.5. pokretanje stečajnog postupka,
1.6. ako je broj članova društva pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge (3), a u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donesena odluka o prijmu novih članova.
2. U slučaju odluke Skupštine o prestanku postojanja HDFT-a, ista se donosi dvotrećinskom većinom glasova članova Skupštine.

VIII.
IMOVINA UDRUGE

Članak 62.

1. Imovinu HDFT-a čine:
1.1 novčana sredstva koju HDFT stekne od članarina,
1.2 novčana sredstva koju HDFT stekne od sponzorstava, donacija, priloga i darova
1.3 novčana sredstva koju HDFT stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi;
1.4 novčana sredstva koju HDFT stekne financiranjem programa i projekata HDFT-a iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
1.5 pokretne stvari HDFT-a,
1.6. druga imovinska prava.
2. HDFT može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.
3. Visinu i način plaćanja članarine utvrđuje Središnji odbor za tekuću godinu.

Članak 63.

1. Ako HDFT svojom aktivnošću ostvari prihode, oni se moraju koristiti za ispunjenje i unapređivanje ciljeva i djelatnosti HDFT-a određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
2. Eventualni prihodi HDFT-a raspoređuju se prema odluci Središnjeg odbora.

Članak 64.

1. Sve poslove za HDFT članovi HDFT-a rade bez naknade.
2. HDFT snosi sve putne i ostale troškove u slučajevima kada članovi svih izbornih i imenovanih tijela putuju po nalogu predsjednika ili tajnika HDFT-a.
3. Visinu putnih troškova i dnevnica utvrđuje Središnji odbor posebnom odlukom.
4. Za pojedine poslove od posebnog značenja za HDFT, iznimno od stavka 1. ovoga članka, Izvršni odbor može odlučiti da se za njih primi naknada. Odluku Izvršnog odbora o visini naknade mora prihvatiti Središnji odbor.

Članak 65.

1. HDFT odgovara svojom ukupnom imovinom za svoja prava i preuzete obveze.
2. HDFT obavlja svoju djelatnost bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove.
3. Prihode i rashode HDFT-a utvrđuje Skupština financijskim planom.
4. Prihvaćen financijski plan može se mijenjati tijekom godine, na način kako je donesen.

Članak 66.

Materijalno-financijsko poslovanje HDFT-a organizira se i vodi u skladu sa zakonskim propisima o neprofitabilnim organizacijama koje reguliraju tu materiju, te općim aktima HDFT-a.

IX.
POSTUPAK S IMOVINOM KOD PRESTANKA RADA DRUŠTVA

Članak 67.

1. U slučaju prestanka rada HDFT-a, sva pokretna i nepokretna imovina, kao i novac pripast će Zdravstvenom učilištu - program za školovanje farmaceutskih tehničara u Zagrebu.

 

X.
RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 68.

Svi međusobni sporovi proizišli iz članstva u HDFT-u i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja HDFT-a, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Nadzornog odbora, koji u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Članak 69.

1. Kada član smatra da je neko tijelo HDFT-a povrijedilo Zakon, Statut ili drugi opći akt, ima pravo pismeno upozoriti Nadzorni odbor i zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
2. Nadzorni odbor dužan je u roku od 30 dana od dospijeća pismenog zahtjeva utvrditi ispravnost navoda i nadležnom tijelu dostaviti pismeni prijedlog za uklanjanje uočene nepravilnosti, koja se mora ukloniti u roku od 30 dana.
Kada Nadzorni odbor utvrdi da je nastupila gruba povreda Statuta i/ili Zakona, pismeno podnosi prijavu Sudu časti.


XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

1. Poslovnu tajnu HDFT-a čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima HDFT-a i štetilo njegovu ugledu.
2. Središnji odbor svojim aktom određuje koje se isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom, kao i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.
3. Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi HDFT-a koji na bilo koji način doznaju za podatak koji je utvrđen poslovnom tajnom.

Članak 71.

1. Nacrt prijedloga Statuta HDFT-a utvrđuje Središnji odbor i upućuje ga na ocjenu i primjedbe članovima HDFT-a, objavom u stručno-informativnom časopisu “Farmaceutski tehničar” i na web stranicama HDFT-a.
2. Nakon isteka roka za ocjenu i davanje primjedbi, a koji ne može biti kraći od mjesec dana, polazeći od prispjelih prijedloga, primjedbi i mišljenja, Središnji odbor utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga Skupštini na prihvaćanje.
3. Statut donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova članova prisutnih na Skupštini.

Članak 72.

1. Izmjene i dopune Statuta provode se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.


Članak 73.

Tumačenje odredbi Statuta daje Skupština.

Članak 74.

1. Svi opći akti HDFT-a uskladit će se s odredbama Statuta u roku od šest mjeseci od njegova stupanja na snagu.

Članak 75.

1. Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 76.

Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara s dopunama, prihvaćen na Skupštini održanoj 15. travnja 2010. godine.

 


Zagreb, 26. rujna 2015.     Predsjednica HDFT-a
Marija Žužak