Prijedlog novog Statuta CEPT-e

20.03.2009.

Donosimo Vam prijedlog novog Statuta CEPT-e preveden na hrvatski.

Ako imate kakve primjedbe slobodno pošaljite komentar na info@hdft.hr

Članak 1- Ime i sjedište

Ime udruženja je “Udruženje europskih farmaceutskih tehničara, skraćeni naziv je AEPT.

Središte udruženja je adresa trenutnog predsjednika (ili adresa članice koja preuzima mjesto predsjednika a njena adresa različita je od trenutnog predsjedatelja). 

 Članak 2- Jezik

Sva pisana i verbalna komunikacija unutar udruge biti će engleski.

Svaka članica dužna je sve dobivene objave i dokumente prevesti na jezik vlastite zemlje tako da bude razumljiv ostalim članovima.

            Članak 3 - Ciljevi

            Udruga se složila biti «federacija» i odredila je sljedeće ciljeve:

-           Promicati profesiju «farmaceutskog tehničara» na Europskoj razini, i na razini svake zemlje  članice.

-           Omogućiti i podržavati položaj i interes «farmaceutskog tehničara» kako je prethodno navedeno.

-           Davati prijedloge iz područja opće farmacije, i proslijediti te prijedloge sugovornicima unutar institucionalnog okvira Europske unije i zemalja koje nisu članice. 

-           Raditi na razvijanju osnovnog obrazovanja i profesionalnog dokazivanja farmaceutskih tehničara.

-           Vrjednovati potrebe osobine, da se dobije ista diploma koja bi dopustila rad u raznim zemljama članicama udruge.

Članak 4 - računovodstvo i financijsko upravljanje

S obzirom na interna pravila, troškovi AEPT-e, pokriti će se iz nacionalnih udruženja ili organizacija koje udruge predstavljaju.

4-1- Članarina

–         Članarina se plaća godišnje i obaveza ju je platiti ne kasnije od mjesec dana poslije glavne skupštine.

–         Članarina se određuje svake godine na prijedlog odbora i može se mijenjati na osnovu  prijedloga jedne od članica i jednoglasnim glasanjem. 

4-2- Fond udruge se sastoji od:

a)      Doprinosa članica  ;

b)      Darova;

c)       subvencija;

d)      I drugih doprinosa legalno uvrštenih u račun.

4-3- AEPT računovodstvo

–         Financijska godina društva podudara se sa kalendarskom godinom.

–         Račun pregledavaju dva (ili tri) predstavnika društva, bez mogućnosti donošenja odluke. Imenovani su na tri godine od strane glavne skupštine.

–         Svake godine, odbor predočuje glavnoj skupštini bilance i izvode prihoda i rashoda tijekom posljednje financijske godine.

–         Nakon što je pregledala prezentirane račune glavna skupština daje svoje odobrenje ili neodobrenje o njihovu vjerodostojnost.

Članak 5 – Prava I obaveze članova

Članak 5-1- Prava

a) da prisustvuje i glasa na glavnoj skupštini;

b) da bude izabran u izvršni odbor;

c) da razmotre/uzmu u obzir promišljanje odbora;

d) da predlažu promjene vezane uz statut društva;

 e) da nadopunjuju informacije vezane uz rad društva;

f) da organiziraju rasprave i radionice tijekom godine;

g)da nazivaju AEPT tajništvo kako bi dobili informacije i kontakte drugih asocijacija farmaceutskih tehničara. 

            Članak 5-1- Obveze

a)  da aktivno sudjeluju u aktivnostima AEPT  pohađajući sastanke i sudjeluju u akcijama i inicijativama. 

b) da odgovaraju na zahtjev odbora za informacijama, što je brže moguće

Članak 6- Članice AEPT-e

Članak 6-1- Predstavljanje između udruga

Nacionalne udruge ili organizacije, koje su članice AEPT-e, predstavljaju njihovi predsjednici i zamjenici predsjednika.

Članak 6-2- Pristup članstvu

Pristup je otvoren svakoj udruzi ili organizaciji farm. tehn.  koja se smatra predstavnikom profesionalne grupe u njihovoj zemlji, pod uvjetima da su ispunili sljedeće uvjete:

-          Da su nacionalna organizacija farm. tehn., kao što je rečeno u članku 3, da imaju ciljeve i aktivnosti zajedničke s  ciljevima i djelatnostima AEPT-e;

-          Da su locirani u jodnoj od zemalja u Europi;

-          Da su legalno konstituirani, prema zakonima i običajima njihove zemlje; 

-          Da su nezavisni od političkih stranaka;

-          Da su neprofitna organizacija. 

Članak 6-3 – Pristup članstvu

Da bi se priznala kao član, nacionalna udruga ili organizacija koja je zainteresirana za članstvo, mora podnijeti pisani zahtjev odboru AEPT-e.

a)      Aplikacija za članstvo mora se dostaviti predsjedniku u pisanom obliku najmanje šest tjedana prije sljedeće glavne skupštine, i mora sadržavati sljedeće dokumente:

-     pismeni zahtjev za članstvo;

-          službena kopija statuta organizacije;

-          opis administrativne strukture i ciljeva;

-          prošlogodišnje izvješće glavne skupštine i njihovo poslovanje;

b) Predsjednik ima pravo zatražiti dodatne informacije od podnositelja zahtjeva.

c) Odbor može tražiti da pošalju člana njihovog društva da bude promatrač na sljedećoj glavnoj  skupštini.

Glavna skupština je ona koja raspravlja i odlučuje dali je zahtjev za članstvo odobren ili ne.

Glasovanje se može obaviti tajnim glasanjem ili dizanjem ruku.

Odluka glavne skupštine je konačna.

Članak 6-3 – Dobrovoljno istupanje i izbacivanje bez mogućnosti žalbe

a) Odluka o ostavci mora biti upućena je predsjedniku Uprave kroz preporučeno pismo s povratkom pošiljaocu. Organizacija koja istupa i dalje ostaje odgovorna za počinjene troškove tijekom godine.

b) Izbacivanje bez mogućnosti žalbe je odluka predsjednika AEPT-e nakon što je odbor raspravljao o tome i glasao sa većinom od nazočnih članova.  Stupa na snagu odmah.

Izbacivanje bez mogućnosti žalbe može se proglasiti u slijedećim slučajevima:

–         član nije platio godišnju članarinu iako je on ili ona obaviješten i dana mu je odgoda od jednog mjeseca;

–         član ne poštuju obveze koje su prihvaćene i koje su u skladu s statutom i internim pravilima. 

Članak 7- Glavna skupština

Glavna skupština sastavljena je od predstavnika iz svake zemlje članice i predstavlja  izvršno tijelo AEPT .

Glavnom skupštinom predsjeda predsjednik ili njegov zamjenik u njegovom odsustvu.

Zapisnik sa glavne skupštine piše tajnik, svakoj organizaciji na uvid ne kasnije od dva mjeseca nakon sastanka.

Članak 7-1- Zadatci glavne skupštine:

a) priznati ili odbaciti zahtjeve za članstvo;

b) izabrati ili raspustiti članove odbora;

c) odlučivati o strukturi odbora; 

d) ratificirati ili odbaciti prijedloge od odbora; 

e) ratificirati ili odbaciti ciljeve i prioritete definirane od AEPT-ove strategije;

f) odrediti i odobriti  lokaciju i datume za sljedeću glavnu skupštinu ;

g) odrediti i odobriti iznos godišnje članarine po kriterijima koje je predložio odbor;

h) ratificirati ili odbaciti godišnji financijski  izvještaj  prezentiran od blagajnika;

i) ratificirati ili odbaciti godišnje aktivnosti udruge prezentirane od članova odbora;

j) ratificirati ili odbaciti odluke koje se odnose na pravni postupak;

k) izmijeniti statut;

l) definirati, ratificirati ili odbaciti interne federalne zakone ;

m) izbaciti članicu- udrugu ili članicu-organizatora;

n) raspustiti udrugu.

Članak 7-2- Sastanci glavne skupštine

Članak 7-2-1- Učestalost sastanka

Glavna skupština sastaje se jednom godišnje i odvija se u sjedištu jedne od članica asocijacije ili na mjestu određenim dopisom. Kalendarom se utvrđuje datum i mjesto glavne skupštine godinu dana unaprijed.

Članak 7-2- 2- Izvanredni sastanci

Izvanredan sastanak glavne skupštine može se održati na zahtjev:

-           bar dvije trećine članova odbora;

-           najmanje jedne desetine članova koji redovno plaćaju članarinu.

Sastanak će biti sazvan ne kasnije od dva mjeseca, nakon podnošenja zahtjeva predsjedniku u pisanom obliku, koji će biti zadužen za saziv članova.

Članak 7-2-3- Predstavljanje udruga ili organizacija

Tijekom sastanka svaka organizacija, članica AEPT-e, bit će predstavljena od komisije sastavljene od najmanje dva člana, predsjednika i zamjenika ili drugog člana ako oni ne mogu.      

Članak 7-2-4- Glavna skupština ovlaštena je promišljati / donositi odluke bez obzira na broj prisutnih članova.

Članak 7-3- Procedura glasanja:

Postupak glasovanja koristi se kako bi se odbrali članovi odbora ili u bilo kojem drugom opravdanom slučaju.

Članak 7-3-1- Glasanje članova udruge

a)  Svaki član ima jedan glas;

b) Članove mogu predstavljati opunomoćenici, ali jedna udruga može imati samo po dva opunomoćenika za odsutne članove.

Članak 7-3-2- Proces glasanja

-           Glavna skupština donosi odluke na temelju većine glasova prisutnih članova. U slučaju izjednačenih glasova, predsjednikov glas je odlučujući .

-           Glasovanje se može obaviti podizanjem ruku ili tajnim glasovanjem;

-           Tajno glasovanje može se obaviti na zahtjev bar jednog prisutnog člana.

           Članak 8- Odbor

Članak 8-1-Odgovornost Odbora

Odbor provodi politiku definirane od strane Glavne skupštine.

Odboru je povjereno financijsko i računovodstveno upravljanje, i kako je definirano od samog odbora, koji su u skladu sa AEPT-ovom cjelokupnim upravljanjem.

Članak 8-2-Sastav odbora

Odbor je imenovan od strane Glavne skupštine i čini ga  4 do 9 članova među kojima:

a)       Predsjednik

b)       Zamjenik predsjednika

c)        Tajnik

d)       Blagajnik

–         Izabrani članovi su iz različitih zemalja

–         Druge pozicije mogu biti kreirane ako je potrebno na prijedlog odbora i uz  odobrenje Glavne skupštine.

–         Ako odbor smatra potrebnim i ako federacijski proračun to dopušta, odboru mogu  pomoći drugi članovi Društva. 

Članak  8-2-1- Nakon njegova / njezina odlaska u mirovinu predsjednik može i dalje pomagati odboru za period od dvije godine najviše.

Članak  8-2-2- Svi izbori su povjerljivi. Ako član odbora istupi sa dužnosti tijekom mandata, novi član će se izabrati tijekom sljedeće glavne skupštine. Izabrana osoba tada ima pravo završiti tekući mandat.

Članak 8-3-Mandati i funkcije odbora 

Članovi odbora su izabrani na tri godine i mogu se ponovo izabrati, ne više od dva puta.

Predsjednički mandat ograničen je na tri godine. 

Članak 8-4- Članovi odbora provode svoje aktivnosti besplatno. Prema unutarnjim pravilima, članovima odbora, učinjeni troškovi biti će naknadno isplaćeni.

Članak 8-5-detaljne funkcije članova odbora definirane su sa AEPT-ovim unutrašnjim pravilima.

Članak 8-6-Obaveze članova odbora:

-         Primijeniti savjeta prema smjernicama koji je definirala i ratificirala glavna skupština;

-         Provoditi smjernice koju je definirala i ratificirala glavna skupština;

-         Uspostavljati dugoročne, srednje i kratkoročne ciljeve, kao i prioritete društva u skladu sa zahtjevima struke;

-         Promovirati aktivnosti federacije;

-         Sudjelovati u pripremi glavne skupštine;

-         provoditi odluke glavne skupštine.

Članak 8-7- Učestalost sastanaka odbora

Odbor će se sastati bar jednom godišnje. Odluke se donose apsolutnom većinom. Predsjednik glasa po istim uvjetima kao i ostali članovi, ali u slučaju izjednačenog glasanja njegov glas će odlučiti.

Članak 8-8- U skladu sa unutarnjim pravilima, odbor može prenijeti specifične ovlasti na jodnog od njegovih članova, koji je zadužen za predstavljanje društva.

Članak 8-9- Odbor može predstavljati društvo u pravnim postupcima. Može i prenijeti ovlasti na jednog od članova.

Članak 8-10- Prekid funkcije za članove odbora

Članovima odbora funkcija prestaje :

a)    Ostavkom iz odbora prezentirano predsjedniku sa pismom s povratnicom. U slučaju ostavke predsjednika pismo će biti prezentirano zamjeniku predsjednika, koji će ga mijenjati do sljedeće glavne skupštine. 

b)      završetkom mandata

c)       odlukom donošenom od glavne skupštine sa apsolutnom većinom

Suspendiranom članu odbora biti će dana prilika da obrani svoje postupke pred glavnom skupštinom.

Članak 8-11-Popunjavanje odbora

Kad položaj postane slobodan, kandidati će se predstaviti od strane odbora na sljedećoj glavnoj skupštini. Zahtjevi za članstvo biti će dostavljeno predsjedniku pismom s povratnicom. Glavna skupština  završit će imenovanje sa apsolutnom većinom glasova. Odbor će izabrati nove članove u skladu sa kriterijima glasovanja, utvrđenim od odbora  i prije svega uzimajući u obzir nacionalnost.

Članak 9- Predstavljanje društva

            Predsjednik i zamjenik su zaduženi za predstavljanje društva.

Članak 10-Amandmani na članke društva

Prijedlog izmjene statuta društva može napraviti odbor ili najmanje dva člana društva koja imaju uredno podmirenu članarinu. Takav prijedlog biti će prezentiran  glavnoj skupštini najmanje 6 tjedana unaprijed. Biti će usvojen apsolutnom većinom

Članak 11- Raspuštanje

Članak 11-1- Prijedlog za raspuštanjem mora biti prezentiran odboru najmanje od tri člana koja su uredna sa članarinama, i to bar 6 tjedana prije glavne skupštine. Prijedlog će pregledati glavna skupština i prisutni članovi će odlučiti glasanjem. Odluka o raspuštanju zahtjeva bar ¾ glasova. 

            Članak 11-2- Svaki ostatak nakon raspuštanja, zadržan u društvu, biti će pravilno podijeljen među članicama.

Članak 12-Propisi /pravila

Članak 12-1- Prema članku 5-9 glavna skupština je ta koja će usvajati i nadopunjavati interna pravila.

Članak 12-2-Ni statut ni propisi ne smiju biti u suprotnosti sa postojećim zakonima zemlje u kojoj je glavni ured smješten.

Članak 13 – Provođenje ovog statuta

            Čim bude usvojen od glavne skupštine, ovaj statut stupa na snagu.

Članak 14- Razno

Sve što nije predviđeno ovim statutom biti će regulirano u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je glavni ured.